صفحه اصلی تعرفه ها، قیمت ها و دستمزد کارگر نظافت منزل

تعرفه ها، قیمت ها و دستمزد کارگر نظافت منزل

با توجه به اینکه مشتریان الهه شرقی زمین از تمامی آحاد جامعه و همه مناطق تهران هستند لذا نیاز هست تا قیمت و تعرفه نظافت منزل و سایر خدمات مشخص باشد و همچنین با خود خدمات ارائه شده و ساعات آن متناسب باشد. شرکت الهه شرقی با توجه به فعالیت در تمام مناطق تهران نرخ ثابت و معقولی را نسبت به شرکت های دیگر دارا می باشد.

نرخ قیمت و تعرفه خدمات نظافتی شرکت الهه شرقی زمین

به این صورت می باشد نیروی خانم 8 ساعت کار مفید 80000 هزار تومان و 8 ساعت کار آقا 75000 هزار تومان می باشد و در صورت هر ساعت اضافه کار 10000 هزار تومان محاسبه می شود. مبنای محاسبه راه پله بر اساس طبقات و واحد های موجود در ساختمان می باشد 2 طبقه و 3 طبقه مبنای کار 30000 هزار تومان می باشد و برای 4 طبقه تک واحد 30000 هزار تومان و 4 طبقه 2 واحد 35000 هزار تومان و 4 طبقه با واحد بالاتر 40000 تومان می باشد. 5 طبقه به صورت توافقی مابین مشتری و شرکت و تعداد پارکینگ های موجود در ساختمان محاسبه می گردد.

خدماتقیمت
8  ساعت کار مفید آقا

4 ساعت کار مفید آقا

90,000 تومان

50,000 تومان

8  ساعت کار مفید خانم

4 ساعت کار مفید خانم

100,000 تومان

60,000 تومان

نظافت راه پله 2 و 3 طبقه35,000 تومان
راه پله چهار طبقه تک واحد

راه پله چهار طبقه دو واحد

40,000 تومان

45,000 تومان

راه پله پنج طبقه تک واحد با یک پارکینگ

 

50,000 تومان

 

راه پله پنج طبقه دو واحد با دو پارکینگ60,000 تومان
پنج طبقه به بالابه صورت توافقی

 

هزینه در پایان کار و در صورت رضایت مشتری دریافت گردیده و هزینه یک ساعت اول برای مشتری رایگان می باشد و در صورت نارضایتی نیرو بدون هزینه برای مشتری تعویض می گردد.